Decret lege nr. 118/1990

INFORMAȚII PRIVIND APLICAREA DECRETULUI LEGE nr.118/1990

cu modificările și completările ulterioare

Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 se depun personal sau  prin mandatar  la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care are domiciliul solicitantul, sau prin poșta electronică, pe adresa de e-mail  a agenției ajpis.iasi@mmanpis.ro. Documentele care se vor transmite prin poșta electronică vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant, și ulterior vor fi prezentate în original la agenția teritorială, în vederea aplicării vizei “conform cu originalul” pe fiecare înscris în parte.

 

Pentru persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetăţenia română, cererile se transmit la agenția teritorială, în funcţie de ultimul domiciliu din România, sau se depun prin mandatar desemnat prin procură specială, la agenţia teritorială în a cărei rază teritorială domiciliază mandatarul.

 

         Drepturile prevăzute la art. 8 din Decretul -Lege 118/1990 pentru beneficiarii de indemnizație acordată în baza acestui act normativ

”ART. 8

(1) Persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 pot fi scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale, prin hotărâre a consiliului local.

(2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi:

 1. a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;
 2. b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;
 3. c) douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă şi de către însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular;
 4. d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;
 5. e) în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari conform lit. b) şi c), aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori. Tichetele de călătorie gratuite pot fi ridicate şi utilizate şi de către soţul/soţia sau de către alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de împuternicire cu dată certă, însoţită de o copie a actului de identitate al titularului tichetului, nefiind necesară prezenţa titularului la momentul realizării călătoriei;
 6. f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;
 7. g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;
 8. h) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 5.”

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă şi/sau legionară în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, precum şi copiilor acestora.

 

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

Cerere (formular tip) –  descarcă modelul

Documente justificative (se vor adăuga la cerere):

 1. Acte solicitant:

 

 • Act de identitate;
 • Declarație pe propria răspundere – descarca modelul
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie( în cazul fiicei care și-a schimbat numele);
 • Extras de cont (dacă se plătește în cont);
 • Acte doveditoare în cazul solicitanților care au calitatea de persecutat politic (Hotărâre Comisie pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990, prin care se stabilește solicitantului calitatea de persecutat politic, Talon indemnizație, s.a.).
 • Procură specială (în cazul depunerii prin mandatar) – numai pentru solicitanții care domiciliază în străinătate.

 

 1. Acte necesare dovedirii calității de persecutat politic al părintelui/părinților solicitantului:
 • Certificat de deces;
 • Hotărâre/Decizia nr…../data…….emisa de Comisia pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990 prin care se stabilește părintelui/părinților calitatea de persecutat politic, (după caz);
 • Documente care atesta faptul ca părintele/părinții solicitantului s-au aflat în una sau mai multe din situațiile de persecuție politica, prevăzute de art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul – Lege nr. 118/1990, după caz: sentința , bilet de eliberare, livret militar, dovada internare, carnet de munca, adeverințe, liste comune, documente de strămutare sau domiciliu obligatoriu,  a.

 

Pentru cetățenii străini și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, suplimentar față de documentele de mai sus, la cerere se va anexa dovada ultimului domiciliu în România, respectiv cartea de identitate și procura mandatarului, când cererea este depusă prin mandatar.

 

PROGRAM DEPUNERE:

 

LUNI – JOI, între orele 8:30 – 12:30

VINERI: 11:30 – 13:30