Autorizare formare profesională

COMISIA  DE  AUTORIZARE  A  FURNIZORILOR  DE  FORMARE  PROFESIONALĂ  A  ADULȚILOR  A  JUDEȚULUI  IAȘI

 

 • DATE DE CONTACT:

            Adresa :   Iași, str. Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6-7, mezanin, judetul Iași, Cod postal 700001
            Telefon:   0232 213 887 (tasta 4)
            Fax:         0232 210 980
            E-mail:     caj.iasi@mmanpis.ro

 

 • COMPONENŢA CAJ  IAȘI  ȘI  STJ  IAȘI:

 

  • Comisia de Autorizare  a  Furnizorilor  de  Formare  Profesională a  Adulților  a  Județului  Iași (CAJ Iași)
  Componență CAJ Titular Supleant
  Preşedinte: Raluca Nastasă Paftală Cristina-Gaby
  Reprezentantul  ISJ: Țabără Aura Calistru Elena
  Reprezentantul  AJOFM: Necula Ciprian Constantin Dorohoi Gianina-Evelina
  Reprezentantul  Patronate (UGIR):

  Babuţa Jeanina

  Petcu Lucian
  Reprezentantul  Sindicate (CSDR): Amariei Adriana – Violeta Panaite  Elena Valerica
  • Secretariatul Tehnic  Județean Iași (STJ Iași)

  Rusu Irina-Ioana

  Stanciu Cristina-Cezarina

 

 • PLATA TAXEI DE  AUTORIZARE  se  va efectua  prin  ordin  de  plată  în contul   A.J.P.I.S.  Iasi,  pentru fiecare cerere şi dosar de autorizare în parte.  Valoarea acesteia este  dublul salariului de bază  minim brut pe ţară garantat în plată la data depunerii dosarului:  de la 1 ianuarie 2023:   6000 lei   (3000 lei x 2) (conform H.G. nr. 1447 din 08.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată).

            Cont  la Trezoreria  Iaşi :  RO55TREZ4065032XXX013142
            Cod  Fiscal  A.J.P.I.S.  Iaşi :  24707492

 

 

 • REGLEMENTARE LEGALĂ  SELECTIVĂ:

–  Legea nr. 1/2011din 5 Ianuarie 2011 – Legea educatiei naţionale;

–  Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–  HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
–  Ordinul comun nr. 353/2003 al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi nr. 5.202/2003 al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
–  Ordinul comun nr. 501/2003 al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi nr. 5.253/2003 al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, alte acte normative subsecvente;
ORDIN  Nr. 166/2017 din 8 februarie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare;
– Ordinul comun nr. 1832/856 din 2011 al Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi Preşedintelui Institutului Naţional de Stratistică privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), cu modificările şi completările ulterioare. OBLIGATORIU PENTRU OCUPAŢII;
– HG nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România- nivel de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor- ISCO 08, republicată;
Ordinul comun   nr. 35/3112 din  2004 al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare. OBLIGATORIU PENTRU CALIFICĂRI.
– HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;
– Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale – MO nr.903/2004;
– Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 59/3175/2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale – MO nr.128/2004;
– ORDIN 3973 din 28 iulie 2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor.

– ORDIN 6250/2156/2022 din 15 noiembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale;

– ORDINUL nr. 1149/2020 din 16 iulie 2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

– ORDINUL  nr. 251/2022 din 1 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

– ORDINUL  nr. 3048/123/2022 din 18 ianuarie 2022  privind modificarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.712/1.721/2018

– Instrucțiunea nr. 18  din 12.01.2023 privind utilizarea/modificarea Registrului de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de
absolvire şi a Registrului de gestionare a certificatelor de absolvire

Ordinul   2228/2022-3025/2023 din 15 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003

Instrucțiunea 19 din 08.02.2023 privind aplicarea Ordinului nr. 2228/3025/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministerului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

 • PENTRU ORICE ALTE  DATE  ŞI  INFORMAŢII  SUPLIMENTARE IN DOMENIU, ACCESATI SITE-urile:

–   http://www.mmuncii.ro  –  Ministerul Muncii și Solidariţătii Sociale

–   http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala –  Legislaţie

–   http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/6145 –  Birou virtual (materiale UE)

–   http://www.anc.edu.ro   –  Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC) (pentru Standarde ocupaționale)