PRINCIPII APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

(art. 368 din Codul Administrativ)

Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică sunt:

 • a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 • b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute;
 • c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 • d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 • e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;
 • f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
 • g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 • h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă;
 • i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
 • j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.

 

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

 • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
 • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
 • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
 • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajați.

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.

 

Date de contact consilier de etică: Loredana Brînzanu, e-mail: mihailescu.loredana@mmanpis.ro.