Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcţie de beneficiul de asistenţă socială solicitat,  astfel:

 

 • Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucram sunt datele tale de identificare, financiare, demografice sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii beneficiar de asistenţă socială.

 

 • Cum prelucrăm datele tale personale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului sau beneficiarului dreptului de asistenţa socială (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.)

Parte din responsabilitatea noastra în aceasta relaţie este şi modul în care avem grijă de datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispozitie şi cele obţinute din alte surse.

 

 • Care este scopul prelucrării datelor personale ?

Aşa cum ştii, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul:

 1. verificării şi stabilirii îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor legale de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor de asistenţa socială solicitate;
 2. efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială realizată prin unităţi bancare, în conturi bancare sau, după caz, prin mandat poştal;
 3. asigurării şi gestionării bazelor naţionale de date referitoare la sistemul de informaţii privind beneficiile de asistenţă socială;
 4. încheierii asigurărilor obligatorii pentru locuinţă, în conformitate cu prevederile legale.

 

 • Cu ce instituţii colaborăm pentru prelucrarea datelor tale personale?

Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel:

Primării şi servicii publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care locuiţi;

 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale, respectiv agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă ;
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situată primăria ;
 • Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă,
 • Ministerul Sănătăţii;
 • Inspectoratele şcolare;
 • Furnizorii de energie electrică/termică/ gaze naturale;
 • Casa Naţională de Sănătate şi structurile sale teritoriale, respectiv casele judeţene de sănatate ;
 • Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi ;
 • Directia pentru evidenta persoanelor şi administrarea bazei de date;
 • Inspectoratul General pentru Imigrări;
 • Societatea comercială de asigurare-reasigurare (Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumită PAID) ;
 • Compania Naţională „Poşta Română” – S.A;
 • Unităţi bancare;
 • Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
 • Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului (ANPIS/AJPIS) şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.

 

 • Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele tale?

Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata până la încetarea dreptului de asistenţă socială iar în cazul beneficiilor ce asigură stagiu de cotizare asimilat, datele cu caracter personal sunt păstrate şi stocate pe perioade mari de timp – minim 50 de ani.

 

 • Care sunt drepturile tale?

Conform RGPD persoanele fizice vizate cărora li se prelucrează date personale beneficiază de   următoarele drepturi generale: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ştergere, dreptul de a restricţiona procesarea, dreptul la opoziţie, drepturi legate de luare de decizii automatizate şi de profilare.

 • – Dreptul la informare şi acces – implică posibilitatea de a obţine confirmarea operatorului dacă datele dvs. personale sunt prelucrate sau nu de acesta şi, dacă este cazul, acces la datele personale furnizate operatorului şi informaţii suplimentare privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.
 • – Dreptul la rectificare şi ştergere (dreptul de a fi uitat)- se referă la dreptul de a solicita corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor personale inexacte sau incomplete. Referitor la ştergerea datelor sau restricţionarea prelucrării trebuie avut în vedere principiul că datele furnizate sunt necesare pentru acordarea şi menţinerea unui drept ce decurge din lege, iar datele furnizate au fost expres prevăzute de legiuitor. Conform Regulamentului, dreptul la ştergerea datelor se aplică în condiţiile în care subzistă unul dintre motivele: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate; persoana vizată îşi retrage consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele personale trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale.
 • – Dreptul la opoziţie – este dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini ce serveşte un interes public sau un interes legitim al operatorului.
 • – Dreptul la portabilitatea datelor – implică dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat şi posibil de a fi transmis.  Prin însăşi natura sa, acest drept nu poate fi exercitat împotriva operatorilor care prelucrează date cu caracter personal în cadrul exercitării funcţiilor lor publice. Acest drept nu se aplică, în special, în cazul în care prelucrarea de date cu caracter personal este necesară în vederea respectării unei obligaţii legale sau în cazul îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public, sau care rezultă din exercitarea unei autorităţi publice cu care este investit operatorul.
 • – Dreptul de a contesta la operator şi dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere şi/sau autorităţilor judecătoreşti
 • Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la AJPIS Iaşi. De asemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România şi/sau justiţiei pentru respectarea drepturile conferite de cadrul legal în materie.

 

La nivelul Agenţia Judeteana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iasi a fost numit responsabilul cu protecţia datelor personale conform deciziei nr. 98/24.05.2018.

Responsabilul pentru Protecţia Datelor poate fi contactat daca există nelamuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe email: protectiedatepersonale.iasi@mmanpis.ro sau prin transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Iasi, Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6-7.

Informatiile complete privind prelucrarea datelor personale şi drepturile detaliate de care beneficiaţi, le vei putea găsi începand cu 25 mai pe site-ul nostru, la adresa http://iasi.mmanpis.ro, secţiunea DATE CU CARACTER PERSONAL.