Prezentare generală

Beneficiile sociale sunt o formă de sprijin financiar care răspunde unei game largi de nevoi sociale și acoperă atât drepturi universale (de exemplu, alocația de stat pentru copii), cât și beneficii care se adresează doar persoanelor sau familiilor aflate într-o situație de dificultate, vulnerabilitate ori dependență.

În anul 2007, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 116 s-a aprobat înfiintarea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.) Iași funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, începand cu 1 noiembrie 2008.

Atributii în domeniul organizatoric

 • gestionează bunurile din domeniul public sau privat pe care le are în proprietate și/sau în folosință, după caz;
 • realizează selecția și formarea profesională a personalului la nivel teritorial, în conformitate cu planul stabilit de Agenție în domeniu;
 • verifică respectarea obligațiilor prevăzute în convențiile sau în contractele încheiate potrivit legii;
 • asigură îndrumarea și controlul activității agențiilor locale.
 

Atribuții în domeniul financiar

 • aplică legislația privind acordarea și plata prestațiilor sociale, precum și a programelor de finanțare în domeniul asistentței sociale derulate de acestea;
 • fundamentează și propune Agenției proiectul bugetului de funcționare, bugetului pentru plata prestațiilor sociale, precum și proiectul bugetului pentru implementarea programelor de finanțare în domeniul asistenței sociale;
 • propun Agenției indicatorii de fundamentare ai bugetului pentru plata prestațiilor sociale și pentru implementarea programelor de finanțare în domeniul asistenței sociale;
 • administrează bugetul de funcționare, bugetul pentru plata prestațiilor sociale, precum și bugetul pentru implementarea programelor de finanțare în domeniul asistenței sociale;
 • realizează activitatea de evidență contabilă a execuției bugetare pentru bugetul alocat;
 • asigur- utilizarea eficient- a tuturor fondurilor pe care le administrează;
 • elaborează, implementează și cofinantează programe de activitate proprii și acțiuni specifice privind domeniul său de activitate;
 • verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestații sociale;
 • stabilesc dreptul la prestații sociale și efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • identifică situațiile în care s-au efectuat plăți necuvenite solicițantilor;
 • recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condițiile legii;
 • elaborează programe de investiții anuale.
 

Atributii în domeniul reprezentării

 • asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, conform legii.
 

Atributii în domeniul sistemului de informații

 • utilizează sistemul de informații conform cu instrucțiunile și instrumentele de gestiune a informației, stabilite de Agenție;
 • asigură funcționarea, mentenanța, actualizarea și utilizarea în bune conditii a ansamblului de resurse, componente și programe care constituie sistemul de informații;
 • asigurp gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informații privind prestațiile sociale la nivel teritorial;
 • actualizează baza de date cu privire la beneficiari și prestațiile sociale acordate;
 • asigură caracterul confidențial al datelor personale ale solicitanților și beneficiarilor de prestații sociale.

OBIECTIVE AJPIS IAȘI


1. Eficientizarea utilizării fondurilor destinate asigurării plăţii de beneficii sociale şi a altor programe privind serviciile sociale susţinute din bugetul de stat prin bugetul M.M.F.P.S.P.V. cu următoarele obiective specifice:

1.1 Administrarea şi gestionarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor destinate programelor sociale;
1.2 Asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a beneficiilor de asistenţă socială la nivel judeţean;
1.3 Prevenirea erorii, fraudei şi corupţiei în sistemul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
1.4 Monitorizarea modului de acordare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi pentru programele de servicii sociale;
1.5 Organizarea şi asigurarea serviciilor de evidenta, stabilire/modificare/suspendare/ reluare şi plată a benefiicilor de asistenta sociala.

2. Eficientizarea activităţii in domeniul său de activitate cu următoarele obiective specifice:

2.1 Gestionarea eficientă a resurselor umane;
2.2 Reprezentarea in instanţă a instituţei;
2.3 Asigurarea furnizarii informatiilor in domeniul de activitate al Agentiei;
2.4 Urmărirea aplicării şi respectării politicilor in domeniul formării profesionale a adulţilor, a prevederilor legale privind autorizarea agentului de muncă temporară, a monitorizării controlului autorizarii furnizorilor de formare profesională a adulţilor;
2.5 Asigurarea unui sistem de control managerial intern ;
2.6 Prevenirea faptelor de corupţie la nivelul agenţiei;
2.7 Asigurarea eficienţei utilizării resurselor financiare, umane şi de altă natură la nivelul intituţiei prin misiuni de audit.

3. Imbunătăţirea calităţii serviciilor sociale cu următoarele obiective specifice:

3.1 Evaluarea, monitorizarea şi controlul serviciilor sociale;
3.2 Prevenirea excluziunii sociale.